Menu

Kierownik Projektu

jsolecka

Dr n. farm. Jolanta Solecka

tel.: +48 22 542 13 87
email: jsolecka@pzh.gov.pl

Laboratorium

tel.: +48 22 542 14 23

NIZP-PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa


Nadzór nad realizacją projektu
Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki

tel.: +48 22 542 13 28
email: k.ludwicki@pzh.gov.pl

NIZP-PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

Cel projektu

W związku z narastającą opornością bakterii na antybiotyki stosowane w lecznictwie istnieje pilna potrzeba poszukiwania nowych związków antybiotycznych, o odmiennych mechanizmach działania, stabilnych wobec mechanizmów oporności wytworzonych przez bakterie (np. β-laktamazy, zmienione PBPs i inne). Celem bezpośrednim projektu jest określenie właściwości biologicznych nowego związku czynnego o potencjale antybiotykowym oraz udoskonalenie metod uzyskania związku na drodze biosyntezy oraz wybór i opracowanie metody jego otrzymywania na drodze syntezy chemicznej. Projekt zakłada również pozyskanie, w toku dalszych prac naukowych kilku nowych analogów związku czynnego oraz określenie ich właściwości biologicznych. Projekt wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jakim jest „rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”, budując podwaliny pod nowe, konkurencyjne na rynku światowym antybiotyki, podnoszące konkurencyjność polskiego sektora farmaceutycznego.

Potencjał rozwojowy i społeczny projektu

Projekt w proponowanym kształcie organizacyjnym ma pozytywny wpływ zarówno na poszczególne jednostki badawcze, jak i regionalną gospodarkę. Ze względu na nowe możliwości, jakie daje odkrycie potencjalnego antybiotyku oraz efektywnych metod jego wytwarzania, oddziaływanie wyników projektu będzie miało szerszy, międzynarodowy charakter, znaczący dla gospodarki narodowej. Istotne jest, że dla uczestników konsorcjum naukowo-badawczego wyniki projektu będą podstawą dalszych prac badawczych i rozwojowych o międzynarodowym charakterze, realizowanych przy czynnym udziale partnerów gospodarczych. Ponadto projekt charakteryzuje się szczególnym wymiarem społecznym – zastosowanie jego wyników badań przyczyni się do rozwiązywania aktualnych problemów społeczeństwa, jakimi są narastająca oporność bakterii chorobotwórczych, brak skutecznej i bezpiecznej metody leczenia zakażeń. Spektrum zastosowań nowego związku nie jest jeszcze dokładnie poznane, lecz nawet już obecnie znane wskazania (Staphylococcus aureus, Stenotrophomonas maltophilia, Proteus vulgaris), wystarczająco udowadniają społeczne zapotrzebowanie na rezultaty projektu.